ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊರಭಾಗ

yrtytr

tgreytr

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

ಅಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

factory (2)

factory (1)

factory (7)