ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹೊರಭಾಗ

yrtytr

tgreytr

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

jghkut

iutyuy

ಕಾರ್ಖಾನೆ (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

ಕಾರ್ಖಾನೆ (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

ಅಚ್ಚು ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

utyiu

truyy

ಕಾರ್ಖಾನೆ (9)

ಕಾರ್ಖಾನೆ (5)

ytruytr

ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಾರ್ಖಾನೆ (2)

ಕಾರ್ಖಾನೆ (1)

ಕಾರ್ಖಾನೆ (7)